What is
Tribhum?

Safety and Enjoyment

เพื่อให้นักผจญภัยได้รับความเพลิดเพลินและปลอดภัยในการท่องไปในโลกทั้งสาม ธีมปาร์คจึงมีข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติ

 • มีมาตรการในการตรวจสอบกระเป๋า เสื้อผ้าที่สวมใส่ก่อนการเข้าธีมปาร์ค

 • โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ใกล้ตัวท่าน หากมีข้อสงสัยคำถามใดๆ ขอบคุณสำหรับความร่วมมือและความเข้าใจ

 • ธีมปาร์ค เหมาะสมกับใครบ้าง

  • ผู้มีหัวใจในการผจญภัย และชอบการท่องเที่ยวสวนสนุกแนวแฟนตาซี ทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติ หากคุณเป็นเด็ก อายุไม่ถึง 13 ปีต้องมั่นใจว่าจะมีผู้ปกครองที่อายุครบอย่างน้อย 20 ปี บริบูรณ์ ดูแลตลอดการท่องเที่ยวผจญภัยด้วย

  • เราต้อนรับ ผู้สูงวัย ผู้พิการ ที่มีหัวใจผจญภัยทุกคน สามารถตรวจสอบเส้นทางรถเข็น และตรวจสอบข้อจำกัดผู้เล่น ในเครื่องเล่นบางชนิด

 • กติกาการเข้าผจญภัย

  • นักผจญภัยเด็กๆ ต้องมีผู้ปกครองดูแลตลอดเวลาเมื่อเข้ามาในธีมปาร์ค

  • กำหนดการกิจกรรมและเครื่องเล่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปิดให้บริการชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาในธีมปาร์ค

  • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา ยกเว้น สุนัขนำทาง สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา ที่ผ่านการฝึกฝนและมีใบรับรอง

  • ห้ามทานอาหารและเครื่องดื่ม ในบางพื้นที่และบางเครื่องเล่น

  • กรุณางดใช้โทรศัพท์มือถือในบางเครื่องเล่นเพื่อไม่รบกวนผู้อื่น

  • ทุกพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ เครื่องดื่มที่มึนเมาและสารเสพติดทุกประเภท

  • ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้เข้ามาภายในธีมปาร์ค

   • ห้ามนำบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ไฟแช็ค และวัตถุไวไฟทุกชนิดเข้าในบริเวณธีมปาร์ค

   • เครื่องดื่มมึนเมา แอลกอฮอล์ และ สารเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิด

   • เครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง และภาชนะบรรจุที่ทำจากแก้ว

   • สัมภาระ กระเป๋าเดินทาง ล้อเลื่อน เป้ขนาดใหญ่

   • รถเข็น ยกเว้นรถเข็นสำหรับผู้พิการ และรถเข็นเด็กที่มีขนาดไม่เกิน 92 ซม. x 132 ซม.

   • สิ่งของหรือวัตถุที่มีพิษหรือเป็นอันตราย อาวุธทุกชนิด รวมถึงสิ่งของเลียนแบบอาวุธ หรืออาวุธของเล่น

   • โดรนและอุปกรณ์ระบบควบคุม

   • ขาตั้งกล้องขนาดใหญ่ เก้าอี้พับได้ และม้านั่ง

   • อุปกรณ์สันทนาการติดล้อทุกชนิด รวมถึง สเก็ตบอร์ด รถสคูเตอร์ อินไลน์สเก็ต และรองเท้าติดล้อ

   • สิ่งของอื่นๆ ที่เราเห็นว่าอาจเป็นอันตราย รบกวนผู้อื่น หรือกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่

  • ห้ามทำกิจกรรมต่อไปนี้ภายในธีมปาร์ค

   • ห้ามถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ หรือบันทึกเสียง ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ยกเว้น สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล หรือได้รับการอนุญาต

   • ห้ามจำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือจัดแสดงสินค้าหรือบริการเพื่อการขาย

   • ห้ามแลกเปลี่ยน ซื้อหรือขายตั๋วกันเองในหมู่ผู้เข้าชม

   • ห้ามแสดง สาธิต บรรยาย หรือใช้ธง หรือป้ายใดๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คน และการชุมนุมสาธารณะอื่นๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตแล้ว

   • ห้ามแจกจ่ายสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกภาพหรือเสียง ทุกชนิด ทุกประเภท

   • ห้ามกระทำการใดๆ ที่ไม่ปลอดภัย การปีนป่าย โหนตัว กับสิ่งตกแต่ง หรือแนวรั้ว

   • การกระทำใดๆที่กีดขวาง รบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่และการดูแลพื้นที่ต่างๆ

   • เพื่อความปลอดภัยของท่านและของผู้อื่นกรุณาหลีกเลี่ยงการวิ่ง

  • กรุณาแสดงมารยาทที่ดีต่อผู้เข้าชมท่านอื่นๆ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่และพนักงานของธีมปาร์ค ไม่ใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม และแสดงพฤติกรรมที่เป็นอันตราย ผิดกฎหมาย ก้าวร้าว รบกวนผู้อื่น

  • กรุณาเคารพสิทธิผู้เข้าชมท่านอื่นระหว่างที่ท่านเที่ยวชม และกรุณาใช้ความระมัดระวัง อย่าชน ผลัก หรือแทรกผู้อื่นระหว่างอยู่ในแถวรอคิว และหากท่านมาเป็นหมู่คณะกรุณาเข้าแถวรวมกลุ่มเป็นหมู่คณะ ห้ามแซง หรือลัดคิวผู้เข้าชมท่านอื่นๆ หรือกลุ่มอื่นๆ

  • ในการเข้าชมต้องสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าธีมปาร์ค หรือเชิญบุคคลที่เราพิจารณาเห็นว่าแต่งกายไม่เหมาะสม หรือสวมเครื่องแต่งกายที่รบกวนการรับชมของผู้อื่น ให้ออกจากธีมปาร์ค

  • ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎและระเบียบปฏิบัตินี้ เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดสวนสนุกหรือเครื่องเล่น การปิดสวนสนุกหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสวนสนุกเป็นการชั่วคราว การจำกัดจำนวนของผู้ที่เข้าสวนสนุก และ/หรือการระงับหรือยกเลิกเครื่องเล่นหรือโปรแกรมเพื่อความบันเทิงแต่ละแห่ง อันเนื่องจากขีดจำกัดที่สามารถรองรับได้ สภาพอากาศ หรือกิจกรรมพิเศษ เพื่อรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของธีมปาร์ค หรือหากพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องทำในสถานการณ์นั้นๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้เข้าชมไม่มีสิทธิขอรับเงินคืนหรือเงินค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

  • ทางสวนสนุกจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีของสูญหายหรือเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของผู้เข้าชมท่านใดก็ตาม ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทางสวนสนุกเองหรือไม่ก็ตาม

  • ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเข้าชมหรือเชิญให้บุคคลที่เข้ามาแล้วออกไปจากธีมปาร์ค โดยไม่ต้องชำระเงินคืนหรือจ่ายเงินค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เข้าชมละเมิดกฎ หรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่ออันตราย ผิดกฎหมาย หรือก้าวร้าว หรือเป็นที่รังเกียจแก่ผู้อื่นๆ หรือเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสวนสนุก หรือหากพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องทำในสถานการณ์นั้นๆ รวมทั้งการไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของธีมปาร์ค

  • บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชั่น จำกัด และ บริษัทในเครือ ไม่สามารถรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ชม ยกเว้นในกรณีที่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายสำหรับการชดเชย

 • ข้อจำกัดผู้เล่นในบางกิจกรรม

  • เครื่องร่อนเหินเวหา

   เด็กเล็กและผู้ที่มีความสูงไม่ถึง 120 เซนติเมตร ผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคหัวใจ ความดัน และสตรีมีครรภ์ ไม่สามารถเล่นได้
  • ล่องนครบาดาล และ หุบเขาปีศาจ

   ไม่สามารถรองรับ ผู้พิการนั่งรถเข็นได้
  • เส้นทางผลึก

   ไม่เหมาะสำหรับผู้เป็นโรคกลัวความสูง ผู้เข้าชมต้องสวมถุงรองเท้าที่ทางธีมปาร์คจัดเตรียมให้
  • โรงภาพยนตร์ลอยฟ้า

   เด็กเล็กที่มีความสูงไม่ถึง 120 เซนติเมตร ไม่สามารถเล่นได้